آموزش ساخت فایل داخلی NF

در این آموزش سعی شده تا روش های طراحی داخلی جهت نمایش یک محصول به خوبی آموزش داده شود.

در این آموزش از موتور رندر کورونا استفاده شده است.